ManjaBoekII_HR-0809 web


Algemene Voorwaarden Manja Weijers

In dit document vindt je de algemene voorwaarden voor online cursussen, mijn producten, en mijn workshops

Klik op onderstaand onderwerp om de algemene voorwaarden daarvan te lezen.

Online cursussen
Mijn producten
Mijn XL-lesen en workshops

Algemene voorwaarden online cursussen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online cursussen georganiseerd door Manja Weijers

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Manja Weijers: Manja Weijers, gevestigd te Utrecht, Voorsterbeeklaan 70, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 62473093 onder handelsnaam Manja Weijers.
Cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een cursus(en) van Manja Weijers. Hierdoor verbindt Manja Weijers zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Manja Weijers aangeboden en door haar gemaakte cursus(en).
Participant : De partij met wie Manja Weijers een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. Dat ben jij na aankoop van de cursus(en).

 

Artikel 2a Voorwaarden deelname online cursus Soepele schouders en een lekker losse nek en Verwen je voeten
2.1 De online cursus “soepele schouders en een lekker losse nek” en “Verwen je voeten” (hierna ook wel genoemd: cursus(en)) is bedoeld voor mensen met en zonder spier-gerelateerde klachten tijdens het bewegen, yogadocenten, en therapeuten die meer inzicht willen hebben in hun lichaam en/of klacht en beter willen bewegen.

2.2 In de cursus(en) deelt Manja Weijers haar kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je je lichaam beter leer kennen en weer beter gaat bewegen. Je krijgt de bouwstenen en je zorgt dat de kennis die je vergaart gaat omzetten in de praktijk door te doen. Zelf moet je naast het volgen van de online training tijd reserveren voor de opdrachten om voor jezelf alles helder te krijgen. Manja Weijers kan niet garanderen dat het voor jou een succes wordt als je niet volledig committeert aan de cursus(en) en aan jezelf. De uitkomst is afhankelijk van je betrokkenheid bij deze cursus(en). Wel zal Manja Weijers zich inspannen zodat je de juiste handvatten krijgt om te zorgen dat je een aantal inspirerende weken tegemoet gaat.

 

Artikel 3 Eigen risico
3.1 Deelname aan de cursus(en) is geheel op eigen risico.

3.2 Je blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor je eigen financiële gezondheid, keuzes en consequenties.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling. 

4.1 De prijzen van de programma’s van Manja Weijers staan op haar website www.beweegbetermetmanja.nl. Deze prijzen zijn altijd incl. 21% BTW.

4.2 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige trainingen.

4.3 De betaling geschiedt voordat de cursus(en) geleverd wordt.

 

Artikel 5 Gebruik materialen. (werkboek, video’s en mailtjes)
5.1 De teksten van het werkboek, video’s van de cursus(en) en de mailtjes zijn door Manja Weijers ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

 

Artikel 6 Materialen en licenties
6.1 Manja Weijers streeft ernaar de materialen één jaar na een lancering toegankelijk te houden voor haar deelnemers, maar kan dit niet garanderen. Als de materialen verwijderd worden, of verhuizen naar een andere URL, dan zal Manja Weijers je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Manja Weijers zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan Manja Weijers bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 7 Wijzigingen door Manja Weijers. 
7.1 Manja Weijers heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

7.2 Manja Weijers heeft het recht om geplaatste content aan te passen en toe te voegen indien zij dat nodig acht.
7.3 Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Manja Weijers zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Manja Weijers aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid. 
8.1 Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze cursus(en) is je eigen verantwoordelijkheid. Manja Weijers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus(en).

8.3 Manja Weijers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor financiële consequenties en resultaten.

 

Artikel 9 Annulering  
9.1 Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

9.2 Niet goed geld terug garantie, binnen 7 weken na aanschaf van de cursus ‘Soepele Schouders en een lekker losse nek’, geldt alleen indien er aan de voorwaarden is voldaan. Dit betekent, dat je alle filmpjes van de 7 thema’s bekeken en uitgevoerd hebt, alle werkboeken hebt gelezen en uitgevoerd. Dat je elke dag geoefend hebt met aandacht voor jezelf, voor jouw lichaam. Dat je naar je lichaam leert te luisteren en stopt wanneer je lichaam aangeeft te stoppen, met liefde voor jezelf en je lichaam. En dat je bij vragen over het programma contact met mij hebt opgenomen en ik je begeleid heb bij de uitvoering. Als je dit gedaan hebt en je beweegt na 7 weken nog steeds niet beter, dan krijg je het bedrag van het online programma terug.

 

Artikel 10 Klachtenbehandeling. 

10.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Manja Weijers, zodat deze een passende oplossing getroffen kan worden. Beschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk zodat Manja Weijers in staat is te reageren en als de klacht gegrond is deze te herstellen. Als een klacht niet duidelijk is omschreven kan Manja Weijers deze niet in behandeling nemen.

 

10.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald trainingsonderdeel aan Manja Weijers melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

10.3 Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de cursus(en) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Manja Weijers. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

10.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 11 Privacy
11.1 Manja Weijers gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers. Manja Weijers verstrekt deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Manja Weijers en de deelnemer in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende deelnemer. Manja Weijers houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

 

Artikel 12 Geschillen
12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement midden Nederland.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
14.1 Manja Weijers is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

14.2 Manja Weijers zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN producten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanschaf van boeken, webinars en overige producten en activiteiten verkocht door door Manja Weijers

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Manja Weijers: Manja Weijers, gevestigd te Utrecht, Voorsterbeeklaan 70, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 62473093 onder handelsnaam Manja Weijers.

Artikel 1

De prijzen van boeken, webinars en overige producten en activiteiten staan op de website www.manjaweijers.nl en of www.beweegbetermetmanja.nl . Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW.

 

Artikel 2

Voor de online aankoop van boeken geldt geen herroepingsrecht. Voor de aankoop van andere producten (met uitzondering van online programma’s, XL-lessen en workshops) geldt een herroepingsrecht van 7 dagen. Wanneer u het product binnen 7 dagen volgens de aangegeven retourprocedure onbeschadigd retourneert, ontvangt u uw geld terug. Retourkosten zijn voor eigen kosten. Dit recht geldt niet voor boeken en e-boeken.

 

Artikel 3

De intellectuele eigendoms- en auteursrechten van video’s, audio’s, teksten en ander
materiaal uit, boeken, websites, webinars en overige producten en activiteiten gemaakt en georganiseerd door Manja Weijers. Kleine citaten met expliciete bronvermelding zijn toegestaan. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manja Weijers.

 

Artikel 4

Manja Weijers heeft zich ingespannen interessante informatie in teksten en ander materiaal uit boeken, webinars en overige producten en activiteiten door haar gemaakt en georganiseerd, te verschaffen. Daarbij heeft zij gestreefd naar juistheid en volledigheid van deze informatie, maar kan dit niet garanderen. De informatie is uitsluitend illustratief bedoeld; toepassing hiervan verschilt uiteraard per praktijksituatie. Manja Weijers wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie of als gevolg van interpretaties in door haar beschikbaar gesteld materiaal en gedeelde informatie. De ontvanger is verantwoordelijk voor de beoordeling van de bruikbaarheid van de informatie en de vertaalslag naar de eigen, persoonlijke situatie.

 

Artikel 5

Manja Weijers is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat.

 

Artikel 6

Wie ontevreden is over een van de diensten of producten van Manja Weijers, omschrijft zijn klacht zo spoedig en duidelijk mogelijk in een e-mail aan info@manjaweijers.nl, zodat Manja Weijers in staat is te reageren en de klacht te herstellen indien deze gegrond is. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen. Ook na het indienen van een klacht, blijft een eventuele betalingsverplichting bestaan.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN XL-lessen en workshops

Deze voorwaarden zijn van toepassing op XL-lessen en workshops georganiseerd door Manja Weijers

 

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Manja Weijers: Manja Weijers, gevestigd te Utrecht, Voorsterbeeklaan 70, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 62473093 onder handelsnaam Manja Weijers.

Artikel 2 De overeenkomst

2.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Manja Weijers.

2.2) Deelname aan de XL-lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

2.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

2.4) Deelname aan één van de XL-lessen of workshops betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 Betaling

3.1) De prijzen van XL-lessen en workshops staan op de website van www.manjaweijers.nl of www.beweegbetermetmanja.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusiek BTW.

3.2)Betaling geschiedt online via het betalingssysteem van e-act.nl

3.3) Volledige restitutie is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
3.3.1) XL lessen: indien 7 dagen van te voren is afgemeld, daarna 50% en na 24 uur van te voren krijg je niks terug.

3.3.2) Workshops: indien 31 dagen van te voren is afgemeld, daarna krijg je 50% terug en 7 dagen van te voren krijg je niks terug.


Artikel 4 Uitsluiting
4.1) Manja Weijers heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een XL-les en/of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.2) Manja Weijers heeft het recht de toegang van de XL lessen en/of workshops, met opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

4.3) De deelnemer dient op tijd te zijn. Indien de deur dicht is wordt deelname geweigerd. De deelnemer dient 10 minuten voor start van de XL les of workshop aanwezig te zijn. Indien verhinderd dit laten weten via e-mail of sms.

 

Artikel 5 Gemiste lessen

5.1) Gemiste XL-lessen en/of workshops kunnen niet worden ingehaald
5.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Zie artikel 3.3.

 

Artikel 6 Annulering door Manja Weijers

6.1) Manja Weijers heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

6.2) Manja Weijers heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 7 Wijzigingen

7.1) Manja Weijers behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Manja Weijers verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Manja Weijers is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

8.3) Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Manja Weijers of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Manja Weijers betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Manja Weijers

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Manja Weijers behoudens hogere voorziening.