ManjaBoekII_HR-0765 web


Algemene voorwaarden Yin XL op vrijdagavond
15 juli 2018 gegeven door Manja Weijers

  • Luister goed naar je lichaam, het is niet de bedoeling dat je met pijn beweegt. Je bent verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Ondertekende is niet verantwoordelijk voor lichamelijke klachten die opgelopen zijn tijdens deze workshop. Alle houdingen zijn veilig om te doen indien je goed naar je lichaam luistert.
  • Als je buurman verder komt betekend dat niet dat jij ook verder moet komen, ieder lichaam is anders.
  • Als de les om 19.30 is begonnen kan ik de deur niet meer openen, dus kom op tijd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op XL-lessen en workshops georganiseerd door Manja Weijers

 

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Manja Weijers: Manja Weijers, gevestigd te Utrecht, Voorsterbeeklaan 70, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 62473093 onder handelsnaam Manja Weijers.

Artikel 2 De overeenkomst

2.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Manja Weijers.

2.2) Deelname aan de XL-lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

2.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

2.4) Deelname aan één van de XL-lessen of workshops betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 Betaling

3.1) De prijzen van XL-lessen en workshops staan op de website van www.manjaweijers.nl of www.beweegbetermetmanja.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusiek BTW.

3.2)Betaling geschiedt online via het betalingssysteem van e-act.nl

3.3) Volledige restitutie is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
3.3.1) XL lessen: indien 7 dagen van te voren is afgemeld, daarna 50% en na 24 uur van te voren krijg je niks terug.

3.3.2) Workshops: indien 31 dagen van te voren is afgemeld, daarna krijg je 50% terug en 7 dagen van te voren krijg je niks terug.


Artikel 4 Uitsluiting
4.1) Manja Weijers heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een XL-les en/of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.2) Manja Weijers heeft het recht de toegang van de XL lessen en/of workshops, met opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

4.3) De deelnemer dient op tijd te zijn. Indien de deur dicht is wordt deelname geweigerd. De deelnemer dient 10 minuten voor start van de XL les of workshop aanwezig te zijn. Indien verhinderd dit laten weten via e-mail of sms.

 

Artikel 5 Gemiste lessen

5.1) Gemiste XL-lessen en/of workshops kunnen niet worden ingehaald
5.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Zie artikel 3.3.

 

Artikel 6 Annulering door Manja Weijers

6.1) Manja Weijers heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

6.2) Manja Weijers heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 7 Wijzigingen

7.1) Manja Weijers behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Manja Weijers verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Manja Weijers is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

8.3) Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Manja Weijers of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Manja Weijers betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Manja Weijers

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Manja Weijers behoudens hogere voorziening.

Manja Weijers

www.manjaweijers.nl